object0

SHIYUKAN SEMINARS

2012

01.09.-02.09.2012 Fudoshin Pori

16.09.-16.09.2012 Kaigan Rauma

14.09.-14.09.2012 Kaigan Rauma

26.10.-27.10.2012 Ryukikai Lapinlahti

18.11.-18.11.2012 Kaigan Rauma

14.12.-15.12.2012 Fudoshin Pori

 

2013

27.01.-27.01.2013 Kaigan Rauma

23.02.-24.02.2013 Ryukikai Lapinlahti

03.03.-03.03.2013 Kaigan Rauma

15.03.-16.03.2013 Fudoshin Pori

21.04.-21.04.2013 Kaigan Rauma

05.05.-05.05.2013 Kaigan Rauma

31.08.-01.09.2013 Ryukikai Rauma

20.09.-21.09.2013 Fudoshin Pori

17.11.-17.11.2013 Kaigan Rauma

14.12.-15.12.2013 Aikikai Joensuu

 

2014

08.02.-08.02.2014 Aikikai Sastamala

28.02.-01.03.2014 Fudoshin Pori

22.03.-22.03.2014 Aikikai Sastamala

05.05.-04.05.2014 Kaigan Rauma

17.05.-18.05.2014 Ryukikai Lapinlahti

06.06.-07.06.2014 Fudoshin Pori

12.07.-13.07.2014 Ryukikai Lapinlahti

10.09.-12.09.2014 Fudoshin Pori